Na de transitie is het nu tijd voor de vrije invulling van de norm

Haalt u alles uit uw interne audits?

Wanneer u heeft voldaan aan de eisen van de nieuwe normen en de transitie achter de rug heeft, kunt u nu gaan kijken naar de vrije invulling. Interne audits, hoe doet u dat?

Wilt u tips om uw interne audits te verbeteren?

Button whitepaper download

Download hier de whitepaper '10 tips voor interne audits'.


Gefrustreerde medewerkers die standaardchecklists afwerken om maar aan de norm te voldoen – dat is het beeld dat auditoren in het verleden vaak opriepen. Maar worden interne audits vandaag de dag nog steeds als een noodzakelijk kwaad beschouwd? DNV GL heeft deze kwestie grondig onderzocht. 

Bedrijven met managementsystemen die zijn gecertificeerd volgens normen als ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) of ISO 45001 (gezond en veilig werken), kunnen zich niet aan interne audits onttrekken. Hoofdstuk 9.2 van deze normen vereist dat er interne audits worden uitgevoerd om de effectiviteit van het managementsysteem te bepalen en aan te tonen. Voor de betrokken bedrijven betekent dat het volgende; er moeten een of meer auditprogramma’s worden gepland, rekening houdend met de frequentie, methoden, criteria, verantwoordelijkheden, rapportage en opvolging van de maatregelen. Dit vergt veel tijd, middelen en tact en leidt ertoe dat de meeste medewerkers interne audits ervaren als een noodzakelijk kwaad om aan de norm te voldoen. Maar regels en managementsystemen evolueren – en daarmee ook het imago van interne audits. 

Van compliance naar best practices

DNV GL heeft deze ontwikkeling in september 2017 onderzocht met een enquête onder meer dan 900 deskundigen van bedrijven met gecertificeerde kwaliteits-, milieu- en/of G&VW-managementsystemen. De ondervraagde bedrijven beoordeelden zichzelf aan de hand van diverse uitspraken over de uitvoering en het gebruik van interne audits op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 betekent totaal niet mee eens en 5 staat voor volledig mee eens.

Uit de resultaten van de online enquête blijkt dat de houding ten opzichte van interne audits merkbaar is veranderd. Meer dan 55% van de ondervraagde bedrijven controleert tijdens de audit niet uitsluitend of er aan de eisen van de relevante ISO-norm is voldaan maar houdt ook rekening met best practices en andere industrienormen. Enkele jaren daarvoor werd deze aanpak vooral gevolgd door grote, bovenregionaal actieve bedrijven. Opmerkelijk is dat deze trend nu ook bij kleine en middelgrote ondernemingen te zien is: maar 2% van alle ondervraagde ondernemingen verklaarde bij audits nog steeds slechts te voldoen aan de minimumeisen van de desbetreffende norm en maar 10% verklaarde op zijn minst aan iets meer dan de minimumeisen te voldoen. 

Interne audits zijn een geschikt managementinstrument om de naleving van de eisen te controleren, effectieve processen te garanderen en mogelijkheden voor verbetering te identificeren – bijna drie op de vier respondenten zijn het met deze uitspraak eens. Bij 85% van de deelnemers zijn de interne audits van de managementsystemen zowel gericht op optimalisatiemogelijkheden als op best practices. Bovendien zijn vier op de vijf respondenten van mening dat de problemen die tijdens interne audits aan het licht zijn gekomen, binnen de gestelde termijnen effectief zijn aangepakt.

Lees hier het gehele artikel.

Wilt u tips om uw interne audits te verbeteren?

Download hier de whitepaper '10 tips voor interne audits'. 

Wist u dat.. 

DNV GL organiseert ook trainingen om uw audits te verbeteren. Tijdens deze training leert u in twee dagen hoe u alles uit uw interne audits kunt halen. 

Lees hier meer over de training.