Privacyverklaring

Laatste herziening: 19 mei 2021

Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens op dnv.be (hierna te noemen 'website').

Met persoonsgegevens wordt in dit verband alle informatie bedoeld die, direct of indirect, te herleiden is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met name aan de hand van een identificatiekenmerk zoals een naam, een id-nummer, locatiegegevens, een online id of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de betreffende persoon.

Verwerking betekent elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden automatisch verzameld als u de website bezoekt.

Als u de website bezoekt voor informatieve doeleinden, d.w.z. zonder dat u bent aangemeld, wordt automatisch bepaalde informatie van u verzameld (bijv. apparaat type, gebruikte browser, datum en tijd van uw bezoek, bezochte pagina's).

Wij gebruiken dergelijke gegevens uitsluitend om de dienstverlening aan u te verbeteren, bijvoorbeeld door de weergave van onze website aan te passen aan het apparaat waarop u de website bekijkt of om u de mogelijkheid te bieden om zich aan te melden op onze website. De persoonsgegevens die worden verzameld, zijn nodig om u de website te kunnen aanbieden. De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 (1) 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG').

Registratie voor onze diensten

Wij verwerken persoonsgegevens die u actief aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld als u zich bij ons registreert met uw contactgegevens, ons verzoeken of vragen stuurt of als u bestellingen plaatst of downloads opent. Dergelijke persoonsgegevens kunnen onder meer bestaan uit uw naam, e-mailadres, contactgegevens, bedrijfsfiliaal, land, aanvragen en bestelinformatie.

Uw gegevens worden door DNV uitsluitend verzameld en gebruikt om u de diensten te verlenen die u gevraagd hebt, uw contactgegevens te administreren, uw identiteit vast te stellen en met u te communiceren. We communiceren tevens met u via onze algemene informatiegedeelten of door te reageren op klachten of algemene opmerkingen die u hebt gemaakt over onze diensten, of omdat wij een contract met u willen afsluiten of reeds hebben afgesloten.

In voorkomende gevallen kunnen wij ook contact met u opnemen om u te vragen hoe tevreden u bent over onze producten en diensten of in het kader van andere enquêtes.

De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 (1) 1 sub b AVG.

De persoons- en contactgegevens die u aan ons verstrekt als u zich registreert, worden door ons gebruikt om u direct te informeren over onze aanvullende producten en diensten. Het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing van producten en diensten is voor ons als aanbieder van deze website een rechtsgrond (artikel 6, lid 1, eerste zin, sub f AVG).

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Wij zullen in dat geval uw persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden verwerken. U kunt uw bezwaar aan ons doorgeven via het Group-contactformulier.

Indien er geen sprake is van uitzonderingen binnen de hieronder beschreven specifieke diensten, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang uw gebruikersaccount wordt gebruikt. Als er geen activiteit meer plaatsvindt op uw account, worden uw persoonsgegevens gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Indien dit noodzakelijk is op basis van wettelijke bewaarplicht of eventuele gerechtelijke procedures die voortvloeien uit misbruik van de diensten, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Gegevens van derden 
Om u informatie te geven over producten en diensten kunnen we ook persoonsgegevens van u verzamelen, zoals uw naam en adresgegevens, die afkomstig zijn van derden op handelsbeurzen en aanbieders van webinars waaraan we deelnemen.

De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 (1) 1 sub f AVG, omdat wij als ondernemingsgroep een gerechtvaardigd belang hebben om ons klantenbestand te onderhouden, nieuwe bezoekers te trekken voor onze website en (mogelijke) gebruikers te informeren over de diensten die door DNV worden opgezet en geleverd.

Informatieve e-mails 
Met uw e-mailadres kunt u zich aanmelden voor onze informatieve e-mails, waarin u op de hoogte wordt gehouden van het laatste nieuws over onze producten en diensten indien u hiervoor toestemming geeft. De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, 1 sub a AVG. Uw e-mailadres wordt bewaard zolang u bent aangemeld voor onze informatieve e-mails en gedurende 36 maanden van inactiviteit daarna.

Deze dienst wordt gedeeltelijk geleverd via een systeem van dubbele opt-in. Dit houdt in dat u een e-mail ontvangt met daarin een link waarmee u kunt bevestigen dat u de eigenaar bent van het e-mailadres en via onze e-maildienst op de hoogte wilt worden gehouden. Als uw aanmelding niet wordt bevestigd, ontvangt u geen informatieve e-mails van ons.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden van deze dienst door op de afmeldingslink te klikken die in elke informatieve e-mail wordt vermeld.

Geautomatiseerde besluitvorming 
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor automatische besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende partijen:

Interne ontvangers binnen de Group 
Binnen de DNV-ondernemingsgroep kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan verschillende ondernemingen van de DNV Group. DNV bestaat uit DNV Group AS met dochtermaatschappijen ('DNV'). De rechtsgrond voor een dergelijke doorgifte is de behartiging van het gerechtvaardigde belang dat DNV Group heeft bij de beschikbaarstelling van een gemeenschappelijke support op maat, administratie en interne IT-afdeling, alsmede de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de ondernemingsgroep bij een soepele bedrijfsvoering tussen onze ondernemingen voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan andere landen dan het land waarvoor de gegevens zijn verzameld.

DNV is een gecertificeerde onderneming met bindende bedrijfsvoorschriften (verwerker) en derhalve zijn op de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte de bindende bedrijfsvoorschriften van toepassing.

Externe ontvangers 
Wij maken gebruik van de diensten van externe bedrijven en personen om ons te helpen bij de levering van de diensten die wij via deze website verlenen. Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verstrekt aan de volgende externe partijen en gedeeltelijk aan hun subverwerkers die ook buiten de EU/EER zijn gevestigd:

 • Oracle Norge AS

Onze aannemers zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor zover deze nodig zijn om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens alleen namens ons te verwerken conform ons verzoek. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken als wij hiertoe wettelijk bevoegd of verplicht zijn (bijvoorbeeld in het geval van een wettelijke verplichting of gerechtelijke bevel). De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 (1) 1 sub c AVG.

Internationale doorgifte van gegevens 
In het kader van onze hierboven beschreven activiteiten op het gebied van informatie-uitwisseling kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere landen (met inbegrip van landen buiten de Europese Unie) met een ander gegevensbeschermingsniveau dan het land waarin u woonachtig bent. Houd er rekening mee dat op gegevens die worden verwerkt in een ander land buitenlandse wetgeving van toepassing kan zijn en dat deze gegevens kunnen worden ingezien door buitenlandse overheden, rechtbanken en regelgevende en rechtshandhavende instanties. Wij treffen echter alle redelijke maatregelen om ook als uw persoonsgegevens met dergelijke landen worden gedeeld, een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

In het geval uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Unie, wordt deze doorgifte gewaarborgd door de modelcontractbepalingen van de EU. Meer informatie over de genoemde waarborgen vindt u op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Bewaartermijnen

We streven ernaar de verwerking van uw persoonsgegevens tot het minimum te beperken. Wanneer in dit beleid geen specifieke bewaartermijnen worden vermeld, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld en, indien van toepassing, zo lang als nodig is om de wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein bestandje met cijfers en letters dat we op uw computer plaatsen. Met deze cookies kunnen wij u onderscheiden van andere gebruikers van de website. Wij gebruiken deze informatie om u een optimale gebruikerservaring te bieden als u onze website bezoekt en om onze website te verbeteren.

Een cookie kan worden geclassificeerd al naar gelang de bewaarduur en het domein waartoe de cookie behoort. Qua bewaarduur is een cookie:

 • een sessiecookie, die wordt gewist zodra de gebruiker de browser sluit, of
 • een permanente cookie, die gedurende een vooraf bepaalde periode op de computer of het apparaat van de gebruiker aanwezig blijft.

Wat betreft het domein waartoe de cookie behoort, zijn er twee mogelijkheden:

 • first-party cookies, ofwel cookies van de website zelf die worden geplaatst door de webserver van de pagina die u bezoekt en die hetzelfde domein delen;
 • third-party cookies, ofwel cookies van externe websites die op een ander domein worden opgeslagen dan het domein van de pagina die u bezoekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de webpagina verwijst naar een bestand, bijvoorbeeld JavaScript, dat zich buiten het domein van de webpagina bevindt.

Met de cookies die wij gebruiken, kunnen wij het volgende zien:

 • vanaf welk internetdomein en IP-adres u onze website bezoekt;m
 • met welk type internetbrowser en besturingssysteem u onze website bezoekt;
 • op welke datum en op welk tijdstip u onze website bezoekt;
 • welke pagina's u op onze website bezoekt;
 • welke pagina's u hebt gedeeld op sociale media en sociale-medianetwerken;
 • of u via een andere website naar onze website bent doorverwezen, het adres van de doorverwijzende website; en
 • of u naar onze website bent doorverwezen via een zoekmachine, het adres van de doorverwijzende website en welke zoektermen u hebt gebruikt om ons te vinden.

Alle gegevensverwerking die plaatsvindt bij het gebruik van cookies wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de transmissie van communicatie en/of is strikt noodzakelijk om de door u gevraagde diensten te leveren, conform artikel 6 (1) sub. b AVG .

Indien persoonsgegevens worden verwerkt tijdens het gebruik van cookies en/of vergelijkbare technologieën die worden toegepast voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om onze website te verbeteren of voor marketingdoeleinden, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6 (1) sub. f AVG en behartigt de verwerking ons gerechtvaardigde belang om ons klantenbestand te onderhouden, nieuwe bezoekers te trekken voor onze website en (mogelijke) gebruikers te informeren over de diensten die door DNV worden opgezet en geleverd.

U kunt cookies altijd beheren en/of wissen. Zie www.allaboutcookies.org voor meer informatie. U kunt alle cookies die reeds op uw computer staan verwijderen en u kunt in uw browser instellen dat er geen nieuwe cookies meer worden geplaatst. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk bepaalde voorkeuren elke keer dat u de website bezoekt, opnieuw handmatig moet instellen en dat sommige diensten en functies mogelijk niet werken.

Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google, Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt cookies die ons helpen te analyseren hoe de website wordt gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar de servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De website gebruikt de functie voor IP-anonimisering van Google Analytics. Uw IP-adres wordt door Google afgekort/geanonimiseerd binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen binnen de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door de Google-servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over activiteit op de website en om ons overige diensten te verlenen die verband houden met de activiteit op de website en internetgebruik. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de bijbehorende instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van de website.

Daarnaast kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Er wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd die ervoor zorgt dat uw gegevens in de toekomst niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie vindt u op: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Facebook Pixel 
Wij kunnen van tijd tot tijd gebruikmaken van Facebook Pixel. Dit programma helpt ons inzicht te krijgen in advertenties en advertenties aan te bieden via Facebook. De verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres en browserinformatie, worden door Facebook verwerkt. Facebook kan de gegevens mogelijk koppelen aan uw Facebook-account en kan de gegevens voor eigen advertentiedoeleinden benutten.

Ga voor meer informatie over Facebook Pixel naar: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

LinkedIn Insights en Ads Script 
Wij kunnen van tijd tot tijd gebruikmaken van LinkedIn Insights of Ads Script. De leverancier van dit programma is LinkedIn Corporation, 2029 Stierling Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Dit programma helpt ons conversies bij te houden, bezoekers van de website opnieuw te benaderen en onze website te verbeteren. Ga voor meer informatie over LinkedIn Insight naar: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/81846/de-linkedin-insight-tag-veelgestelde-vragen.

Beveiliging

Wij treffen in de sector gebruikelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Als u in ons downloadformulier wordt gevraagd persoonsgegevens te verstrekken, worden deze gecodeerd en beschermd met in de sector gebruikelijke encryptiesoftware op basis van het SSL-protocol. De pagina waarop u zich bevindt is veilig als boven aan de pagina een slotje wordt weergegeven in een webbrowser zoals Microsoft Internet Explorer.

Helaas kan de veiligheid van de overdracht of verwerking van gegevens nooit 100% worden gegarandeerd. Dit betekent ook dat DNV ondanks de geleverde inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen, niet volledig kan instaan voor de veiligheid hiervan.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG kunt u kosteloos alle of een deel van de volgende rechten uitoefenen:

a. u hebt het recht navraag (i) te doen of uw persoonsgegevens worden bewaard en (ii) inzage te krijgen in (iii) kopieën van de persoonsgegevens die van u worden bewaard, met inbegrip van het doel van de verwerking hiervan, de categorieën van persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft, en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt en indien mogelijk de voorgenomen periode dat de persoonsgegevens worden bewaard, of, indien dit niet mogelijk is, op grond van welke criteria deze periode is bepaald;

b. u hebt het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking hiervan te beperken, bijvoorbeeld omdat (i) de persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn, (ii) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, (iii) de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, is ingetrokken, of (iv) u een bestaand recht hebt uitgeoefend om tegen de gegevensverwerking  bezwaar te maken; indien uw persoonsgegevens worden verwerkt door externe partijen sturen wij uw verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken tevens door naar deze externe partijen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel moeite kost;

c. u hebt het recht de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt elektronisch formaat en deze gegevens zonder belemmering van onze kant naar een andere verwerker te sturen; mits dit technisch mogelijk is, hebt u het recht de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar de andere verwerker te laten sturen;

d. u hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren of deze toestemming in te trekken (zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevensverwerking die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden);

e. u hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, of - op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie - dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden;

f. het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit (waaronder profilering) waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft;

g. het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen indien er sprake is van schending van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Herziening van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door DNV zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of herzien. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd op de website. Het is aan u om dergelijke wijzigingen bij te houden. De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de datum die aan het begin van deze privacyverklaring wordt vermeld.

Contactgegevens

Als u zich zorgen maakt over het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dataprotection@dnv.com of een brief te verzenden naar het hieronder vermelde postadres. DNV betreurt dat het alleen op algemene vragen over de privacyverklaring kan reageren via e-mail.

We wensen u een aangename, verbeterde gebruikerservaring op onze website!

DNV AS Group Communications 
Veritasveien 1 
1363 Høvik 
Noorwegen

DNV AS Group Communications
Veritasveien 1
1363 Høvik
Norway