ISO-onderzoek 2021; een overzicht van de belangrijkste ISO-normen

Elk jaar maken wij een overzicht van de certificeringen voor onze managementsysteemnormen. Het overzicht toont het aantal geldige certificaten voor ISO-managementnormen (zoals ISO 9001 en ISO 14001), dat elk jaar voor elk land wordt gerapporteerd.

Het ISO-onderzoek geeft een jaarlijks overzicht van mondiaal verstrekte certificaten op basis van ISO-normen voor managementsystemen. Voorbeelden zijn ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 22000 (voedselveiligheid) en ISO/IEC 27001 (informatiebeveiliging). 

ISO voert geen certificeringen uit. Organisaties die zich willen laten certificeren voor een ISO-norm moeten contact opnemen met een onafhankelijke certificerende instelling, zoals DNV. Het ISO onderzoek telt het aantal certificaten, dat is afgegeven door certificerende instellingen, die zijn geaccrediteerd door leden van het International Accreditation Forum (IAF). De certificerende instellingen verstrekken gegevens aan de ISO over het aantal geldige certificaten dat de certificerende instellingen hebben op 31 december 2021.    

De onderstaande tabel toont het totale aantal geldige certificaten wereldwijd en het procentuele verschil ten opzichte van 2020.

Totaal aantal geldige certificaten wereldwijdVerschil ten opzichte van 2020 (%)
ISO 90011.077.884   + 10
ISO 14001420.433+ 13
ISO IEC 2700158.687+ 19
ISO 45001294.420+ 48
ISO 5000121.907+ 7

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de enquête:

  • Het deelnameniveau van de certificerende instellingen was goed en consistent met de vorige editie van de enquête. In vergelijking met de vorige editie (2020) heeft een extra accreditatie-instantie gegevens bijgedragen uit haar onlangs opgezette database van geaccrediteerde certificerende instellingen, hetgeen het algemene deelnameniveau heeft beïnvloed. 
  • Bij alle normen, die onder de ISO-enquête vallen, is het aantal certificaten toegenomen, met name bij ISO 45001, ISO 9001 en ISO 14001, onder invloed van de toename in China, maar ook door de toename van de deelname aan de enquête. 
  • Net als de vorige edities van de enquête vertonen de resultaten enkele schommelingen op landenniveau, die worden verklaard door factoren die verband houden met de deelname. Voor ISO 9001 bijvoorbeeld laten Noorwegen, Portugal en Duitsland een daling zien die voornamelijk te wijten is aan de niet-deelname van certificerende instellingen, die aan het vorige onderzoek hebben deelgenomen. In Japan, de VS, India, Thailand en Taiwan daarentegen is het aantal certificaten voor ISO 9001 en ISO 14001 gestegen door de deelname van certificerende instellingen, die niet aan het vorige onderzoek hebben deelgenomen. Een bijzondere stijging heeft plaatsgevonden voor het VK als gevolg van de gegevens die door de accreditatie-instantie zijn ingediend en die zijn toegevoegd aan de gegevens die door de certificerende instellingen zijn gerapporteerd.

Kijk voor meer informatie op de website van de ISO