Certificaat asbestdeskundige behalen?

Hier vindt u alles wat u moet weten wanneer u het certificaat asbestdeskundige wilt behalen.

Procescertificering

Inschrijven procescertificaat

 

Op het derde lid van Vlarema Artikel 5.4.12 staat vermeld: Een bedrijf kan een procescertificaat asbestdeskundige inventarisatie verkrijgen van een certificatie-instelling asbest als zij onder meer beschikken over een zaakvoerder of werknemer die beschikt over een persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie. Een procescertificaat ADI kan daardoor niet eerder worden uitgereikt dan wanneer een werknemer dan wel de zaakvoerder aantoonbaar in het bezit is van een persoonscertificaat.  

Verzekeringspolis: 

Een bedrijf dat een procescertificaat asbestdeskundige inventarisatie wil verkrijgen moet volgens artikel 5.4.12, al. 1, 1° van het Vlarema “beschikken over een verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid voor kosten die voortvloeien uit haar werking als procesgecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie”. De activiteit als gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie wordt wettelijk geregeld door bepalingen in het materialendecreet, Vlarema, inspectieprotocol en certificatiereglement. De te volgen richtlijnen en na te leven verplichtingen voor een “gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie” verschillen van deze voor andere activiteiten als asbestdeskundigen zoals een sloopdeskundige die asbestinventarissen opstelt, een deskundige die inventarissen opstelt in het kader van arbeidsveiligheid. Daarom is het nodig dat de verzekering duidelijk de specifieke activiteit als “procesgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie” dekt. Om dit éénduidig aan te tonen moet het bedrijf één van volgende documenten bezorgen aan de certificatie-instelling:

  • Een verkeringspolis beroepsaansprakelijkheid die duidelijk vermeldt dat de activiteit als “procesgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie” gedekt is door deze verzekering.
  • Een ondertekend attest van de verzekeraar of makelaar dat duidelijk vermeldt dat de betrokken verzekering de activiteit als “procesgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie” dekt.

Volgende rechtsgronden hebben betrekking op de activiteit als gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. Ze definiëren het beroep, de taken van de deskundige en de uitvoering van die taken en beschrijven de certificatievoorwaarden (opleiding, examen, kwaliteitsborging, onverenigbaarheden, …) met inbegrip van de verzekeringseis:

  • Materialendecreet artikels 33/9 tot en met 33/16, in het bijzonder art. 33/10 en 33/16
  • Vlarema artikel 5.4.1 en 5.4.2 (betreffende het asbestinventarisattest en het inspectieprotocol), 5.4.3 tot en met 5.4.9 (betreffende de certificatie-instellingen, hun taken en bevoegdheden) en 5.4.10 tot en met 5.4.15 (betreffende de deskundigen)
  • Ministerieel besluit tot goedkeuring van het inspectieprotocol asbestinventarisatie
  • Ministerieel besluit tot goedkeuring van het certificatiereglement voor certificatie-instellingen asbest

Aandachtspunt voor de interne milieucoördinatoren of preventieadviseurs die asbestinventarisatie voor het asbestattest uitvoeren: Het bedrijf waar deze actoren werknemer zijn zal hen moeten registreren bij een certificatie-instelling, maar moet niet beschikken over een procescertificaat. Omdat de verzekering voor de job als asbestdeskundige wordt geregeld binnen de eisen voor een procescertificaat, is er dus geen verzekeringsverplichting voor deze actoren. De werkgever gaat dus best na of mogelijke fouten die door de werknemer in de rol van asbestdeskundige inventarisatie gemaakt worden verzekerd zijn. 

Indien u een procescertificaat wenst dan kunt u bij ons het aanvraagformulier voor procescertificering opvragen via de email: asbest-be@dnv.com.

Inschrijven procescertificaat

 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de afdeling persoonscertificatie via asbest-be@dnv.com of +31 10 2922734.